GELIEKSPEUL

 

Ze boelde nog mer e paar maond, de bloonte. D’n ierste kier op de baon, oonbevagend goejend, kaom ze mie es ins op ‘t but te ligke. Beginnersgelök, grinnikde de aw rotte. Meh zie woord dao fanatiek door. Wie neumde me dat es de boel tege ‘t but laog? Biberon? Oonthawwe! Tirere? Dat waos niks veur häör. Zie specializeerde z’ch in ‘t goeje vaan... wie hètde dat ouch alweer... ao jao, biberon.

Häör vrundin, e brunètsje, ouch zestien jaor, vroog häör of ze zin had veur mèt te doen aon e toernooj.
Dao waor geld te verdene! ‘t Insjriefgeld? ‘t Waos aon d’n hoege kant: “Meh dat verdene v’r trök.” Dachte ze.

“Wie lang doort dat? Numstiech d’ch get te ete mèt?”

Ze belag z’ch veer bruudsjes, völde z’ch ‘n thermofles mèt wermen thee, vroog z’ch aon ma ‘n reep mars en ‘n appeleseen en haolde z’ch twie klapsteulkes oet ‘t hok. Eint veur häör en eint veur häör vrundin.

Zjao, geroutineerde boeler, vollegde op aofstand ‘t doen en laote vaan z’n nuij clubkammeraote en grienslachde wie ‘r zaog tege wee de twie meidskes geloot hadde. Heer kós dat koppel!

E good keteer doorde de partijj. Gans beteuterd verlete de meidskes de baon en wie ze langs Zjao aofdrope huurde heer de bloonte verzöchte: “De partijj waoes koelik begonne... toen waor ‘t al gedoon.”

Boe-op Zjao mèt e staole geziech informeerde: “En? Geliek gespäöld?”

De bloonte loerde Zjao aon op ‘n meneer esof ze ‘t liefste ‘ne boel op häöm wouw bijjlègke en sjnawde: “Dat kin toch neet.” En toen, get vrunteliker: “Jeh, ederskier es iech bekans biberon laog goejde dee lange miech d’roet. Maag dat?”

 

Gesjreve door Jo Caris.

Zoeken